#Еднократна помощ за ученици тази година могат да получат децата, записани в I, II, III, IV или VIII клас за учебната 2023/2024 г., независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище. Размерът на помощта е 300 лв., като се изплаща на два пъти - 150 лв. през първия учебен срок и 150 лв. през втория.

Няма ограничения по отношение на доходите. Право да получат тази сума имат семейства, чиито деца живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Това включва родители и осиновители; приемни семейства и при настаняване в семейства на близки и роднини; настойник/попечител, който отглежда детето.

Ако детето не постъпи в училище или не продължи обучението си през втория учебен срок (освен по здравословни причини), предоставената помощ подлежи на възстановяване заедно със законната лихва. Помощта трябва да бъде върната и в случай че в рамките на един месец от учебната година ученикът има неизвинени отсъствия от 5 и повече учебни часа.

Как се подава искане за помощта за ученици?

Помощта се отпуска след заявление от страна на родителя или настойника. Заявленията се подават към дирекцията "Социално подпомагане" по настоящ адрес - те могат да се подават и в момента, като крайният срок е до 15 октомври. Самото изплащане на помощта се очаква да стане до края на октомври за първата половина и след началото на втория учебен срок за остатъка. Не е необходимо повторно подаване на заявление за втората част от сумата.

Образци на заявленията са публикувани в сайта на Агенцията за социално подпомагане тук, като:

  • За ученици, записани за учебната 2023/2024 г. в I, II, III или IV, се попълва Приложение № 11
  • За ученици, записани за учебната 2023/2024 г. в VIII клас, се попълва Приложение № 12

Когато поради здравословни причини детето не може да започне училище, за отпускане на помощта се предоставя и медицински протокол от ЛКК.

Вече не е необходимо родителят да взима служебна бележка от училището, че детето му е записано в съответния клас - тази информация агенцията получава по служебен път от МОН.

Попълнените документи могат да се подадат към държавната институция по няколко начина:

  • Лично в съответната дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Необходимо е освен попълнената декларация, родителят да носи и лична карта за проверка на данните.
  • По електронен път, като заявлението се подписва с електронен подпис (КЕП)
  • Онлайн през Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление. Безплатна регистрация в платформата може да направите с ПИК от НАП или НОИ. След това избирате услугата и попълвате и изпращате заявлението през системата.

При попълване на заявлението родителят посочва дали желае да получи сумата по банков път или в кеш чрез териториалните поделения на Български пощи.

Информация за всички дирекции Социално подпомагане в страната са публикувани в сайта на АСП тук. На тази страница може да проверите къде се намира дирекцията "Социално подпомагане" за вашия адрес, както и да потърсите допълнителна информация на предоставените контакти.