#От 30 ноември до 31 декември всеки работещ на трудов договор може да подаде декларация за ползване на данъчно облекчение за деца пред работодателя си и да получи сумата от него в срок до 31 януари 2024 г. Облекчението за 2023 г. представлява възстановяване на данъци в размер до 600 лв. при едно непълнолетно дете, до 1200 лв. при две, до 1800 лв. при три и повече деца, както и до 1200 лв. за всяко дете с увреждане.

Как да ползваме данъчното облекчение за деца и деца с увреждания през работодателя?

За да ползвате данъчното облекчение през работодателя, е необходимо до 31 декември да му представите декларации по образец на НАП:

  1. За данъчно облекчение за деца
  2. За данъчно облекчение за деца с увреждания (необходимо е да се представи и копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК за детето)

Кой може да се възползва от данъчното облекчение?

Няма подоходен критерий. Данъчното облекчение за деца може да ползва само единия родител в семейството, т.е. не се допуска дублиране. Сумата, която се изплаща, представлява възстановяване на вече внесен данък върху доходите, което означава, че родителят трябва да е имал облагаеми доходи през 2023 г.

Важно е да се отбележи, че данъчно облекчение не може да ползва родител, който има неплатени публични задължения. Дали имате такива, може лесно да проверите това в системата на НАП тук. Ако имате задължения, първо трябва да ги платите и след това да подадете документите за ползване на данъчното облекчение.

Облекчението може да ползва родител, настойник или приемен родител, който не е лишен от родителски права. Детето (децата) не трябва да е навършило пълнолетие (или да навършва 18 през съответната година) и да не е настанено в дом за деца.

Данъчното облекчение за дете с увреждане може да се ползва при дете/деца с 50% и повече степен на увреждане, като може да се ползва включително и за деца, при които решението на ТЕЛК/НЕЛК е излязло или изтича през 2023 г., както и за деца с увреждания, които са родени или са починали през 2023 г., като при изчисляване на размера се взима предвид пропорционално датата на съответното събитие.

Ако съм по майчинство?

Родител, който през цялата 2023 г. e по майчинство, на практика не е имал облагаем доход и няма как да търси възстановяване. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

Ако внесеният през годината данък по доходите ми е по-малък от тавана на облекчението?

В закона е фиксиран таванът на сумата за възстановяване. Ако сме се осигурявали на по-малка сума или нямаме облагаем доход за всички месеци от 2023 г., може да се окаже, че внесеният данък е по-малък от облекчението - тогава родителят би получил възстановяване на сумата до размера на данъка, който е платил.

Например, при осигуряване на минимална работна заплата, родител на две деца няма да може да получи пълната сума от 1200 лв. облекчение, тъй като данъчните му вноски са за по-малък размер. В подобен случай за сумата на остатъка до тавана на облекчението вторият родител може да подаде искане в годишната си данъчна декларация.

Тук трябва да имаме предвид, че доходът на физическото лице включва не само трудовите правоотношения, но и доходи от стопанска дейност, от наеми и пр., по които има платени данъци.

Ако работодателят откаже да приеме декларацията?

По една или друга причина, някои работодатели отказват да приемат и обработват документи за данъчно облекчение за деца на своите служители (или приемат само за определен брой служители). В този случай родителят не губи своето право да получи възстановяване на сумата и може да го направи в началото на 2024 г., като сам подаде пред НАП годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Ако съм самоосигуряващ се?

Лицата, които не работят по трудов договор, могат да подадат заявление за ползване на данъчното облекчение за деца в началото на 2024 г. заедно с годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. За тази цел се попълва Приложение 10 за ползване на данъчни облекчения.