Преди време говорихме за типовете поведение на децата спрямо парите - на спестовник и на прахосник. Независимо към кой от двата типа спада вашето дете, навикът на спестяването е полезен от ученическа възраст - защото помага за поставяне на фокус и цели, обръща внимание на темата за планирането, залага отрано принципа "плащай първо на себе си".

Спестяването е важен градивен елемент за финансовата независимост и колкото по-рано децата и тийнейджърите започнат да спестяват, толкова по-вероятно е това да се превърне в устойчив навик.

Ето някои съвети и идеи как да помогнем на нашия ученик или тийнейджър в първите му финансови цели:

Помогнете на детето да постави своите цели.

Те трябва да са постижими и съобразени с възрастта. Колкото по-малко е то или колкото по-малко опит има в спестяването, толкова по-краткосрочни трябва да са първите цели. Апетитът идва с яденето - но не искаме да се "задави" с първата твърде голяма хапка.

Целите трябва да са също така желани от детето - за да има стимул и желание да заделя от своите джобни и подаръци, то трябва да спестява за нещо истински мечтано.

Целите могат да бъдат няколко, а не само една. Разпределени в различни касички или пликове с различен срок за изпълнение - така ученикът ще може във всеки един момент да избира на коя своя финансова цел да даде превес в спестяването.

Определете заедно с детето къде и как ще спестява

При най-малките това е добре да бъде касичка, в която лесно ще се вижда и проследява прогресът по трупането на спестени средства. При по-големите, както и за по-дългосробни цели може да въведете система от пликове, да приложите модела на "семейната банка", да откриете на името на детето банкова сметка или онлайн спестовен акаунт във финансова платформа.

Дайте на детето личен бюджет за управление

Джобните пари и подаръците са най-стабилният източник за финансиране и спестяване при децата. Това са средствата, през които могат да бъдат предадени различни финансови уроци, свързани с бюджетирането, разпределението на разходите и планирането.

Може да помогнете също на вашия ученик да помисли и за други източници на средства извън семейството - използвайки своя личен труд, знания, умения и таланти; освобождавайки се от стари и ненужни вещи и др. А тийнейджърите спокойно могат да обмислят варианти за почасова работа в свободното си време или летен стаж за ваканцията.

Проследявайте заедно прогреса

Насърчавайте детето периодично да проследява своя прогрес към желаната цел. Маркирайте резултатите, поощрявайте постигнатото и обсъждайте заедно времевия план. Спестяването и поставянето на финансови цели не е тема само за пари. Това е въпрос, свързан с планирането, ясната себеоценка и разпределение на време и ресурси, дисциплината и постоянството.

Може да помогнете на своето дете или тийнейджър да проследява не само спестяването, но и цялостното управление на своя личен бюджет. За какво харчи най-много, къде отиват парите му, защо не му достигат и как да подобри жонглирането между нужди и желания - всичко това са основни умения в управлението на всеки личен или семеен бюджет и полезно упражнение, ако ученикът не се справя с разпределението на своите джобни.

Давайте личен пример

Децата не слушат какво им говорим, а наблюдават какво правим. Покажете им как вие поставяте и постигате своите финансови цели. Как заделяте за краткосрочни цели като ремонт или почивка и как спестявате и инвестирате за дългосрочните планове на семейството, насочени към постигане на финансова свобода.

Заедно влезте в това предизвикателство и провокирайте своеобразна надпревара в семейството. Или пък поставете обща семейна цел, в която всеки участва с различен дял.

Учайствайте и вие

Поощрявайте добрите финансови навици, дисциплина и последователност на детето в преследването на неговата финансова цел. Може да участвате с различни стимули - например, добавяне на сума при постигане на определени резултати в спестяването; олихвяване на средствата, които стоят на съхранение в "семейната банка" и др.

Ако детето е заложило твърде амбициозна за възрастта си цел, добавянето на определена "награда" от ваша страна би поддържала ентусиазма и желанието му да реализира мечтата си. Правете това обаче с правила и в никакъв случай тайно от детето. Нека то знае своя принос и този на родителите си в постигането на целта и има ясна, дори математическа представа, за начина, по който успява да заделя от своите средства.

Оставете детето да греши

Колко често вашият тийнейджър мени настроението или мнението си? Приемете го, така ще е и с финансовите цели. Не бързайте да се намесвате остро при всяко отклонение от първоначалния план или зануляване на спестеното за нещо маловажно. Това също е част от израстването и от ценните уроци за приоритизирането на разходите и баланса между нужди и желания. В ранна възраст тези уроци остават без оценка и без сериозни последствия за личния бюджет, но с добра отправна точка за дискусия и лично осъзнаване.

Не превръщайте темата за парите в табу за семейството, не осъждайте, а обсъждайте - своите финансови навици, своето поведение на потребители, своите финансови цели, успехи и неуспехи в постигането им.