#Да дам добър старт на детето си. Да го осигуря за спокойно бъдеще. Това вероятно е мисълта на всеки родител още от бебешката възраст на детето.

Често родители се лутат в лабиринта от възможности за спестяване и инвестиции в търсене на решение какво да правят със заделените за бъдещето на детето средства, със събраното по празници, с подаръците от роднини. Обикновено целта на родителите е да ги "скрият" от себе си, за да може наистина да ги спестят в името на детето.

Как да го направим?

У нас доста често семействата се насочват към банковия депозит като форма на натрупване и съхранение на спестявания. По презумпция депозитът е възможност за краткосрочно сигурно съхранение на ликвидни активи при ниска (в момента близка до 0) лихва. Колкото по-дълъг е хоризонтът ни обаче, толкова повече трябва да се тревожим за инфлационните процеси, които влияят върху парите ни. А с оглед на дългия хоризонт, детските депозити (и изобщо депозитите) не са много умен инструмент за дългосрочно спестяване.

Колкото по-дълъг е хоризонтът ни (какъвто е случаят с бъдещето на детето), толкова повече риск можем да поемем и да търсим финансови активи, които в дългосрочен план се представят добре - напр. акции, борсово търгувани фондове и др. Рискови тук не значи игра на хазарт, в която инвестираме в случайни компании, без да знаем какво правим и без да сме запознати с опасността от фалит или задлъжняване. При дългосрочна инвестиция е разумно да се насочим първо към добре диверсифицирани портфейли от ценни книжа - каквито, например, са борсово търгуваните и договорните фондове.

И доколкото изборът на конкретни инвестиции зависи от много фактори в семейството, тук няма да даваме препоръки, възможностите за финансови инструменти, физически активи, инвестиции в бизнес и пр. са многобройни. Тук ще обърнем внимание на това какво означава инвестиция НА детето.

Непълнолетен и малолетен няма пречка да притежава имущество, финансови инструменти и други активи. Трябва обаче да сме наясно и с ограниченията, които това носи, за да направим информиран избор.

Какво се случва, когато актив е собственост на непълнолетен?

Според закона разпореждане с активи, собственост на непълнолетен, може да стане само с изричното разрешение на Районния съд. Идеята е имуществото и интересите на детето-собственик да бъдат защитени, т.е. родителят/настойникът трябва да обоснове необходимостта от своите действия и да докаже, че са в интерес на благоденствието или бъдещето на собственика.

Много родители казват - Как така съдът ще решава, нали аз внасям парите. В тази разпоредба обаче законът не изследва произхода на средствата и не се интересува как детето се е сдобило с активите си - а цели да осигури защита на собствеността на непълнолетния.

Това сериозно ограничава възможността за продажба на активи (финансови, движимо или недвижимо имущество и пр.) или теглене на суми от сметки, открити на името на дете, и прави тези инвестиции значително неликвидни. Дори и въпросното разпореждане - т.е. продажба на финансов инструмент, теглене на сума от сметка на името на детето и пр. - да има разумно основание, първо съдът трябва да оцени и разреши това.

Какво означава решение на съда за разпореждане с активите на детето?

Пред Районния съд по настоящия адрес на детето се подава молба от страна на родителя/ настойника. В молбата се описват причините за искането теглене или продажба, конкретните нужди на детето, които това трябва да обслужи (напр. образование, ремонт на неговата стая и пр.) и размера. При непълнолетни над 14 години молбата се подписва от самото дете, а родителят удостоверява своето съгласие.

По подадената молба се образува дело. За да направи своята преценка, съдът разглежда предоставената информация и обосновка, а при по-големи суми може да поиска становище и от дирекцията за Социално подпомагане.

Кога инвестиции НА детето са добра идея, въпреки ограниченията?

Ако желаете във всеки един момент да може да се разпореждате с активите за детето - по-добре е да предпочетете спестовна или инвестиционна сметка, наречена ЗА него, но собственост на родителя. Има все пак ситуации в семейството, при които липсата на гъвкавост е оправдана заради други обстоятелства. Ето някои примери:

  • С образователна цел. В тийнейджърска възраст децата са достатъчно зрели, за да ги подготвим със знания и информация относно света на инвестициите. Малка сметка с активи на името на детето може да му помогне да развие тези умения да следи и анализира заедно с родителя тези активи, като личната собственост би добавила усещането за отговорност. В случая говорим за деца на 14-16 г., което означава че и срокът до пълнолетие е доста по-кратък.
  • Когато искаме да насочим конкретно имущество към едно от децата в семейството. При смърт на родител неговите деца по закон получават поравно размер от наследеното имущество. Ако родителят желае да насочи определен ресурс към едно от децата, може да го направи със завещание, но с известни ограничения. Нерядко инвестиционна сметка на името на едно от децата се избира при семейства с деца от различни бракове, за да отделят собствеността и полагащото се от другите наследници. Например, единият родител има деца от предишен брак. Ако двамата спестяват за своето общо дете на сметка на този родител, при унаследяване този ресурс ще се разпредели между всички наследници.

Ако все пак предпочитате сметка на името на детето, ето няколко съвета:

  • Ако сте избрали да откриете инвестиционна сметка на името на детето, изберете утвърден инвестиционен посредник или управляващо дружество с добра репутация и история - все пак очаквате той да ви обслужва в следващите поне 10-15-18 години. Същото важи и за банката, когато откриване спестовен влог.
  • Когато избирате финансови инструменти, по-добре е да се насочите към кошници от активи под формата на фондове, вместо към индивидуални компании. Или да изберете големи стабилни компании с добра дивидентна доходност, с добра перспектива да притежавате в следващите 10-15-18 години. И не мислете за движенията на пазарите този месец, това полугодие, тази година - хоризонтът е дългосрочен.
  • Трябва да не се забравя също данъчният ефект от притежаваното имущество на името на детето. Ако в резултат на тази собственост непълнолетният има реализирани облагаеми доходи, ангажимент на родителя/настойника е тяхното деклариране и плащането на данъка. Повече за това може да прочетете в статията ни тук.

Наталия Тодорова е експерт в областта на инвестициите, автор на блога The Little Chief за финансова грамотност. В рубриката Семейни финанси с нейна помощ представяме въпроси, касаещи личните и семейните финанси, както и финансовото образование на децата.